ОнцлохУлс төр

УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд БНСУ-ын иргэн Чён Чү Ёоныг танихгүй гэж мэлзэсний учир юу байв

Оффшорын асуудал, оффшор бүсэд хөрөнгө байршуулсан улстөрчид, тухайлбал, УИХ-ын гишүүн Сү.Батболдтой холбоотой дэлхийн зургаан оронд өрнөж буй олон улсын шүүхийн маргааны асуудлаар бэлтгэсэн нэвтрүүлэг өчигдөр хэд, хэдэн телевизээр гарлаа. Нэвтрүүлгийг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга Б.Саруул хөтөлжээ.

Тодруулбал, Их Британи, Хонг Конг, Сингапур, Жерси арал, Британийн Виржинийн арлууд, Нью-Йорк зэрэг улс, бүс нутагт УИХ-ын гишүүн Сү.Батболдын хариуцагчаар татагдаад буй олон улсын шүүхийн маргаан өрнөж байгаа юм байна. Энэ талаар Нийслэлийн прокурорын газрын орлогч прокурор Ц.Насанбат мөн ярилцлага өгсөн билээ.

Нийт 35 минутын хугацаатай нэвтрүүлгээр яригдсан анхаарал татаж буй асуудлуудыг тоймловол:

 • 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжаар УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд болон түүний хамсаатнуудад 713 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ХОХИРОЛТОЙ иргэний хэрэг үүсгэсэн байна.
 • УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд, БНСУ-ын иргэн Чён Чү Ёон нарын хамаарал бүхий хуулийн этгээдүүд дээр дурдсан зургаан оронд 169 ТЭРБУМ төгрөгийн үнэлгээ бүхий үл хөдлөх хөрөнгийг эзэмшиж байна.
 • УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд нь БНСУ-ын иргэн Чён Чү Ёноыг “танихгүй” хэмээн мэдэгдэж байсан боловч Чён Чү Ёон нь түүний хүүгийн Италид хийсэн ХУРИМАНД ОРОЛЦОЖ БАЙЖЭЭ.
 • УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд, БНСУ-ын иргэн Чён Чү Ёон, түүний эхнэр Ким Хак Сёон нарын хамаарал бүхий 50 ГАРУЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД Австрали, Сингапур, АНУ, Швейцар, Виржинийн арлууд, Хонг Конг, Их Британи зэрэг улсад байна.
 • УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд Ерөнхий сайдаар ажиллаж байх хугацаанд “ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ нь БНСУ-ын иргэн Чён Чү Ёон, Ким Хак Сёон нарын хамаарал бүхий гурван компанитай 1 ИХ НАЯД ТӨГРӨГИЙН ГЭРЭЭ хийжээ.
 • УИХ-ын гишүүн Сү.Батболд Ерөнхий сайдаар ажиллаж байх хугацаанд ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ ШИЙДВЭР ГАРАХ БҮРД Айвенхоу Майнз компанийн үүсгэн байгуулагч Роберт Фрийдландын удирдлагад болон хамтарч ажиллаж байсан түншүүдийн компаниудаас Сү.Батболдын төлөөний хүмүүсийн компаниуд МӨНГӨН БОЛОН БУСАД ХӨРӨНГИЙГ ШИЛЖҮҮЛСЭН байна. Дээрх баримтуудыг Нью-Йорк мужийн дээд шүүхийн маргаанд баримтаар авсан байна.
 • УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар Нью-Йорк мужийн дээд шүүхийн маргаанаас нэхэмжлэлээ татсаныг эсэргүүцэн ӨЛСГӨЛӨН ЗАРЛАСНЫ ДАРАА Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар АНУ-ын King & Spalding LLP хуулийн фирмд НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ ХҮССЭН албан бичиг илгээжээ.

 

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?

Бахархмаар
0
Хөөрхөн
0
Утгагүй
0
Тэнэглэл
0

Холбоотой мэдээ

172 Comments

 1. Guide To Xxx Of Pornstar: The Intermediate Guide For Xxx Of
  Pornstar Xxx Of Pornstar

 2. 10 Pinterest Accounts To Follow About Search Engine Optimization local seo optimisation

 3. The Biggest Problem With Sash Window Repair, And How You Can Repair It window Repairs

 4. 15 Reasons Why You Shouldn’t Ignore Slot Starlight Princess
  akun demo slot starlight princess (https://Deprezyon.com)

 5. Say “Yes” To These 5 Floor Standing Electric Fire Tips coal effect
  electric fires freestanding (Parthenia)

 6. Why Designer Radiators For Kitchens Is Your Next Big Obsession kudox designer radiators

 7. 10 Things Everybody Hates About Semi Truck Claim
  semi truck Accident

 8. Three Reasons Why 3 Reasons Why Your Motorcycle Accident Attorneys
  Is Broken (And How To Repair It) hudson Motorcycle accident Lawsuit

 9. What Is Car Accident Lawyers Near Me And Why Is Everyone Talking About It?

  Houston Car Accident Attorney (Trademarketclassifieds.Com)

 10. 20 Things You Need To Be Educated About Upvc Window Locks
  upvc Window Repairs

 11. 5 Qualities People Are Looking For In Every Slot Demo
  Gratis demo slot 1000 [Nannie]

 12. It’s A Popular Casino Slots Success Story You’ll Never
  Imagine Play Loki’s Riches by Pragmatic Play – Rainbet
  (Libby)

 13. The 9 Things Your Parents Taught You About Birth Injury Attorney In Nyc birth injury
  attorney in nyc – Trina,

 14. The Not So Well-Known Benefits Of Avon Skin So Soft Spray avon skin so soft bath oil (methodical-jasmine-g0Fz9s.mystrikingly.com)

 15. The Three Greatest Moments In Demo Bonanza Sweet History bonanza Sweet slot

 16. You’ll Never Be Able To Figure Out This Upvc Windows Luton’s Secrets upvc windows luton (Maricela)

 17. The Steve Jobs Of CSGO New Case Meet The Steve Jobs Of The CSGO New Case Industry operation bravo Case

 18. It’s The One Window Glass Repair Near Me Trick Every Person Should Learn company

 19. 10 Things We All Hate About Log Effect Electric Fire Realistic flames

 20. 10 Apps That Can Help You Control Your Private ADHD Diagnosis
  UK adhd private diagnosis

 21. What’s The Current Job Market For ADHD Tests For Adults Professionals Like?
  adhd tests for Adults

 22. 10 Meetups On Best CS GO Case Opening Sites You Should Attend spectrum case

 23. See What Akun Demo Slot Sugar Rush Tricks The Celebs Are Using akun demo slot sugar rush

 24. Guide To Double Glazed Units Near Me: The Intermediate Guide The Steps To Double
  Glazed Units Near Me double glazed units near me

 25. The Little-Known Benefits Of CSGO Cases History prisma case

 26. See What Titration Process Tricks The Celebs Are
  Utilizing Titration Process

 27. Speak “Yes” To These 5 Slot Demo Gratis Sweet Bonanza
  Tips sweet bonanza free slot

 28. 9 Things Your Parents Taught You About Arkansas Mesothelioma Attorney arkansas
  mesothelioma attorney, http://www.harmonicar.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=192396,

 29. How Used Mobility Scooters For Sale Changed Over Time
  Evolution Of Used Mobility Scooters For Sale automatic folding mobility scooters for sale

 30. Upvc Door Panel: 10 Things I’d Like To Have Learned Earlier
  replace lock upvc door (Kathryn)

 31. 10 Facts About Prams Pushchairs That Will Instantly Put You
  In An Optimistic Mood Travel stroller

 32. It’s Time To Expand Your What Percentage Do Personal Injury Lawyers Take Options Personal injury Lawyer New york

 33. The Reason Magimix Nespresso Coffee Machine Is The Main Focus Of Everyone’s Attention In 2023 Coffee pod Machines

 34. Guide To Double Glazing Near Me: The Intermediate Guide To Double Glazing Near Me double glazing near me (bulangiul.net)

 35. Five Killer Quora Answers On Truck Accidents Attorneys legal

 36. 11 “Faux Pas” That Are Actually Acceptable To Use With Your Medical Malpractice Compensation wyomissing medical Malpractice Attorney

 37. 20 Resources To Make You Better At Free Casino Slots Slot Tournaments

 38. What Freud Can Teach Us About Online Shopping Sites For Clothes Famous Online
  Shopping Sites For Clothes (http://Links.Musicnotch.Com)

 39. 20 Quotes That Will Help You Understand Designer Handbags Brown designer bags Outlet online

 40. Guide To Asbestos Attorney: The Intermediate Guide The Steps To Asbestos Attorney Asbestos attorney

 41. What Slot Mechanics Experts Want You To Learn evoplay slots new

 42. 7 Simple Tricks To Totally You Into Free Slots top mobile Slots (tujuan.grogol.us)

 43. This Week’s Top Stories About CSGO Weapon Case CSGO
  Weapon Case esports 2014 Summer case

 44. Boat Accident Lawyers Tips To Relax Your Everyday Lifethe Only Boat Accident Lawyers Trick Every Person Should Know boat Accident lawyers

 45. This Is The Ugly Truth About Private Diagnosis Of ADHD cheap private adhd assessment,
  Mary,

 46. The 3 Most Significant Disasters In Slots For Fun The Slots For Fun’s 3 Biggest Disasters In History Online slots

 47. Will Trik Buy Spin Sweet Bonanza Never Rule The World?

  sweet bonanza megaways Demo

 48. 10 Places Where You Can Find Motorcycle Accident Settlement motorcycle accident Law firms

 49. You’ll Never Guess This Upvc Window Repairs’s Tricks Upvc
  window repair – rtunes.com

 50. 15 Gifts For The Train Accident Lawyer Near
  Me Lover In Your Life Excellent Train Incident Lawyers

 51. The 10 Most Scariest Things About Blown Double Glazing Repairs Near Me Double Glazing Repairs Near Me

 52. Its History Of Car Diagnostic Price Car Diagnostic Test

 53. How To Choose The Right Designer Handbags To Sell On The
  Internet online designer bags – Genevieve,

 54. 20 Trailblazers Lead The Way In Squirting Dildo Sex Toy Dildo Squirting

 55. The 10 Most Scariest Things About Birmingham Windows And Doors birmingham windows and doors

 56. Robot Vacuum Best: The Good, The Bad, And The Ugly Vacuum And mop Robot Best

 57. 15 Great Documentaries About Locksmith Auto Auto Key Smith Near Me

 58. A Comprehensive Guide To Vehicle Diagnostics Near Me From Start To Finish comprehensive

 59. See What Online Shopping Figures Uk Tricks The Celebs Are Using Online shopping figures uk

 60. So , You’ve Bought Designer Handbags For Cheap …
  Now What? online

 61. Five Killer Quora Answers On Magimix Nespresso
  Machine Magimix Nespresso Machine

 62. You’ll Be Unable To Guess Adult Treatment For ADHD’s Benefits Adult Treatment For Adhd

 63. Why Milton Keynes Door And Window Is Fast Becoming The Most
  Popular Trend For 2023 Sash

 64. How To Explain New Upvc Door To A Five-Year-Old upvc doors Repair

 65. Searching For Inspiration? Look Up Best Online Shopping Sites
  Clothes Vimeo

 66. Unexpected Business Strategies Helped Window Companies Milton Keynes Achieve Success Bifold Doors milton Keynes

 67. 11 “Faux Pas” That Are Actually Okay To Make With Your Slot Competitions evoplay slots unique

 68. 15 Shocking Facts About Certified Slots Evoplay slots payouts

 69. Which Website To Research Freezers For Garages Online Quiet
  Freezers (Rladusdn74.Woobi.Co.Kr)

 70. The Comprehensive Guide To Cheap Online Shopping Sites Uk {Bsi Boy’s Basic

 71. Are You Responsible For An Birmingham Windows Budget? Twelve Top Ways To Spend Your Money double glazing Window repairs

 72. 15 Reasons You Shouldn’t Ignore CSGO Cases To
  Invest In fracture Case

 73. How To Explain Electric Fireplace To A Five-Year-Old granite fireplaces (Raymundo)

 74. 5 Killer Quora Answers On Double.Glazing Near Me double glazing near Me

 75. See What Car Diagnostics Tricks The Celebs Are Using car diagnostics (Murray)

 76. Responsible For The How Much Are Spare Car Keys Budget?
  12 Tips On How To Spend Your Money key fob programming

 77. 24 Hours To Improving Upvc Windows And Doors Upvc Window Repairs

 78. The Top CSGO Cases History Tricks To Rewrite Your Life chroma Case

 79. 5 Tools That Everyone Working Is In The Cheap Online Grocery Shopping Uk Industry Should Be Utilizing Rigid Finger Splint

 80. 20 Trailblazers Setting The Standard In Train Accident Lawyers Legal Representation For Train Crashes

 81. The 10 Scariest Things About Best Lightweight Folding Wheelchair Uk best
  lightweight folding wheelchair uk (Eli)

 82. 11 Methods To Totally Defeat Your Best CSGO Opening Site case spectrum;
  Dane,

 83. 7 Little Changes That’ll Make A Huge Difference In Your Adult Mens Toys adult Sex toy

 84. The Main Issue With Birth Injury Attorney Washington County, And How You Can Fix It birth Injury Attorney Alamogordo
  nm (esocial.workbase.inf.br)

 85. 20 Auto Accidents Lawyer Near Me Websites Taking The Internet
  By Storm auto injury attorneys near me

 86. A Provocative Remark About Sweet Bonanza Slot Main demo Slot Sweet bonanza

 87. What’s The Current Job Market For Online Shopping Uk Groceries Professionals?

  Online shopping uk groceries

 88. 20 Quotes That Will Help You Understand Good Online Shopping Sites Uk vegan Apricot oil eminence

 89. Double Glazing Glass Replacement Near Me Tools To Streamline
  Your Daily Life Double glazed glass replacement

 90. What’s The Job Market For Compensation Mesothelioma Professionals Like?
  compensation mesothelioma – https://m1Bar.com/user/ONPFern7348937/

 91. 14 Businesses Doing A Great Job At 4 Wheel Electric Mobility Scooter mobility 4 Wheel scooters

 92. 7 Tips About Door Fitting Birmingham That Nobody Can Tell You wondow repair near me

 93. What’s The Job Market For Private Psychiatrist Professionals Like?
  psychiatrist

 94. 10 Fundamentals On Repairs To Double Glazed Windows You Didn’t Learn In School Window repairs

 95. Freezers For Outbuildings Tools To Ease Your Daily Lifethe
  One Freezers For Outbuildings Trick That Every Person Should
  Know freezers

 96. Why You Should Forget About Enhancing Your Slot Trends casino Slots

 97. 13 Things About Cheap Fridges You May Not Have Known free standing fridge

 98. It’s The One Nespresso Coffee Machine Trick Every
  Person Should Be Able To nespresso coffee machine sales

 99. 10 Things You’ve Learned From Kindergarden That Will Aid You In Obtaining Windows And Doors Birmingham door Fitters birmingham

 100. How Asbestos Settlement Has Changed My Life
  The Better Mesothelioma Case

 101. Guide To Link Alternatif Gotogel: The Intermediate Guide To Link Alternatif Gotogel Link alternatif Gotogel

 102. The Reasons Motor Vehicle Lawyers Is Everyone’s Obsession In 2023 motor Vehicle accident law firm

 103. 10 Things Everyone Hates About Slot Demo Princess X1000 Slot Demo Princess X1000 star light princess (Donny)

 104. 10 Top Facebook Pages Of All Time About Vegas Slots Jackpot Slots

 105. Is Your Company Responsible For A Automotive Locksmiths Budget?
  Twelve Top Ways To Spend Your Money auto locksmith key programming near me (moneyus2024visitorview.coconnex.Com)

 106. 7 Simple Secrets To Totally Rocking Your Opening CS GO Cases case glove

 107. Your Family Will Thank You For Having This
  Lost Car Keys No Spare Lost car keys near me

 108. Five Lock Keys In Car Lessons Learned From Professionals
  Locked Keys In My Car

 109. Five Killer Quora Answers To Car Accident Attorneys car Accident Attorney

 110. See What Spare Key For Cars Tricks The Celebs Are Making Use Of spare Key For cars

 111. 20 Things You Need To Be Educated About Washing And Dryer Combo
  deals on washers and dryers (Moneyus2024visitorview.Coconnex.com)

 112. 10 Railroad Injuries Claim Tips All Experts Recommend railroad injuries Attorneys

 113. A Look Into The Future What Will The CSGO Weapon Case Industry
  Look Like In 10 Years? huntsman weapon case [Antoinette]

 114. See What Window Replacement London Tricks The Celebs Are Using window replacement london

 115. Guide To Double Glazed Units Near Me: The Intermediate Guide
  Towards Double Glazed Units Near Me double glazed units near me (http://maismile.co.kr)

 116. The 10 Most Scariest Things About Online Retailers Uk Stats
  Online Retailers Uk Stats

 117. How To Know The Designer Handbags Sale Which Is Right For You Designer Yellow Handbags

 118. How Door Fitting Birmingham Has Become The Most Sought-After Trend In 2023 window fixing near me (Latoya)

 119. “Ask Me Anything,” 10 Responses To Your Questions About Locksmiths Near Me For Car locksmith reprogram car Key;
  kvsa.korsec.gethompy.com,

 120. Five Killer Quora Answers On Online Shopping
  Uk Women’s Clothing online shopping uk women’s clothing

 121. 25 Surprising Facts About Car Accident Compensation car accident law firm

 122. 20 Resources To Make You More Successful At Novice Slots Demo slots

 123. Five Qualities That People Search For In Every Birmingham Window Repair Windows Birmingham

 124. The Most Innovative Things Happening With Designer Handbags
  Red online designer bags

 125. 10 Unexpected Slot Walk-Throughs Tips Top developer slots

 126. Why Slot Demo Princess Terbaru Could Be Greater Dangerous Than You Think Demo Slot Pragmatic Starlight Princess

 127. CSGO Most Profitable Cases: What’s The Only Thing Nobody Is Talking About case Snakebite

 128. The Reasons Why Online Shopping Stores In London Is The Most Popular Topic In 2023 dodge ram 1500 bed cover 09-18

 129. The Most Convincing Evidence That You Need
  Which Is The Best Online Supermarket Large Screen Flash Trigger

 130. 20 Things You Should To Ask About Erb’s Palsy Lawsuit Before Purchasing It erb’s Palsy Attorney

 131. Ten Common Misconceptions About Motor Vehicle Settlement That
  Aren’t Always True firm

 132. 20 Myths About How To Get CS GO Cases: Dispelled Chroma 3 Case (Trade-Britanica.Trade)

 133. Your Family Will Thank You For Getting This Designer Handbags Designer yellow handbags

 134. The Ultimate Glossary For Terms Related To Slot Reviews mobile Slots

 135. The 10 Most Terrifying Things About High Roller Slots High Roller Slots
  (Maps.Google.Com.Sl)

 136. What’s The Job Market For Double Glazed Window Repairs Professionals
  Like? double Glazed window repairs

 137. 16 Must-Follow Facebook Pages For Shopping Online Sites
  Marketers Easy Clean Shelf Liner

 138. This Is The New Big Thing In Program A Key cut and Program car key (https://inky-raccoon-hvrdxk.Mystrikingly.com)

 139. How To Find The Perfect Upvc Door Repairs London On The Internet front door restoration london (Alexis)

 140. 5 Laws That’ll Help The Best Accident Lawyers Industry the best accident lawyer

 141. Guide To Asbestos Legal: The Intermediate Guide To Asbestos Legal Asbestos

 142. Is Your Company Responsible For A Honda Keys Cut And Program Budget?

  12 Ways To Spend Your Money Honda Spare Key

 143. Folding Treadmill UK Tools To Streamline Your Daily
  Life Folding Treadmill UK Trick That Everybody
  Should Know folding treadmill uk (Evie)

 144. Is Your Company Responsible For The Automobile Locksmith Budget?
  12 Top Ways To Spend Your Money automotive
  locksmith programming near me; Tia,

 145. 14 Misconceptions Common To Private Psychiatrists private Psychiatrist cost, http://Www.cheaperseeker.com,

 146. Asbestos Settlement Tools To Improve Your Everyday
  Lifethe Only Asbestos Settlement Trick That Should Be Used By Everyone Learn Asbestos

 147. 11 Ways To Completely Sabotage Your Which CSGO Case Is The Most Profitable danger Zone case

 148. Why You Should Concentrate On Improving Are CSGO Cases Predetermined Case falchion (https://guizu5201314.com)

 149. One Of The Biggest Mistakes That People Do With Honda Replacement Key Uk lost honda car keys; https://minecraftcommand.science/,

 150. Guide To Fela Railroad Settlements: The Intermediate Guide For Fela Railroad Settlements Fela Railroad

 151. 10 Buying Online From Uk To Ireland Tricks All Pros Recommend Dodge Caliber Suspension Kit

 152. Responsible For An Twin Pushchairs Budget? 10 Unfortunate Ways To Spend Your Money double Seat Stroller

 153. “The Lexus Key Replacement Uk Awards: The Top, Worst, Or The Most Bizarre Things We’ve Seen lexus Key Copy

 154. 9 Things Your Parents Teach You About Best Online Shopping Sites London Best Online Shopping Sites London,
  Moneyus2024Visitorview.Coconnex.Com,

 155. Guide To Demo Princess: The Intermediate Guide To Demo Princess demo Princess (https://Minecraftcommand.science/Profile/sheetyam19)

 156. The 10 Most Scariest Things About Slot Demo Sugar Rush Pragmatic slot Demo sugar rush Pragmatic

 157. 15 Reasons To Not Ignore Jackpot Slots Play Slots (Images.Google.Be)

 158. What Is The Dangerous Drugs Term And How To
  Make Use Of It dangerous drugs lawsuit [Elma]

 159. Slot Demo: What’s No One Is Discussing demo Slot pragmatic Gates of
  olympus (http://www.fowin.co.kr/)

 160. Five Tools Everybody Within The Uk Online Grocery Shopping
  Sites Industry Should Be Using Oxo On-The-Wall Organizer

 161. What’s The Job Market For Double Glazed Window Repairs Professionals?
  window repairs

 162. What To Look For To Determine If You’re In The Mood
  To Motor Vehicle Settlement Motor Vehicle Accident Lawyer

 163. Why No One Cares About Boat Accident Compensation boat accident attorneys – Alanna,

Leave a reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн