НийгэмШуурхай

Ардчилсан намын бүртгэлтэй холбоотой 14 хүсэлт, албан бичиг иржээ

Монгол Улсын дээд шүүхэд 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-наас хойш 2021 оны арванхоёрдугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл Ардчилсан намын бүртгэлтэй холбоотой нийт 14 албан бичиг, хүсэлт иржээ.

Огноогоор жагсаавал:

2021 оны 11 дүгээр сарын 10-нд О.Цогтгэрэлийг Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэх тухай Б.Ган-Очирын хүсэлт

2021 оны 11 дүгээр сарын 15-нд Ардчилсан намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр Ц.Тувааныг улс төрийн намын цахим бүртгэлд хэзээ бүртгэж, хэзээ хассан бөгөөд тус хугацаанд Ц.Тувааныг намыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд гэж үзэх эсэх талаар тайлбар өгөхийг хүссэн Б.Ган-Очирын хүсэлт

2021 оны 11 дүгээр сарын 15-нд О.Цогтгэрэл нарын зохион байгуулсан Ардчилсан намын Онц их хурал нэртэй хууль бус үйл ажиллагааг Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлэхээр хүргүүлснийг эсэргүүцэж байна гэсэн агуулга бүхий С.Эрдэнийн албан бичиг

2021 оны 11 дүгээр сарын 16-нд Ардчилсан намын даргаар сонгогдож, ёсчлон батламжлагдсан О.Цогтгэрэлээс тайлбар, санал авч, сонсох ажиллагаа зохион байгуулах тухай Б.Ган-Очирын хүсэлт.

2021 оны 11 дүгээр сарын 25-нд намынхаа үйл ажиллагаа, шийдвэр гаргах процессыг Улсын дээд шүүхийн тогтоолуудад үндэслэн явуулж, ханган биелүүлснээ хууль зүйн хувьд нотлох зорилгын хүрээнд нэмэлт тайлбар гаргасан талаар Б.Ган-Очирын албан бичиг

2021 оны 11 дүгээр сарын 29-нд Улсын дээд шүүхийн цахим бүртгэлийн санд Ардчилсан намын дарга гэх цэсний ар талд С.Эрдэнэ гэсэн нэрийг сэргээн бүртгэх тухай Д.Эрдэнэсувдын хүсэлт

2021 оны 11 дүгээр сарын 30-нд Ц.Туваан нь Улсын дээд шүүхийн цахим мэдээллийн санд Ардчилсан намын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр бүртгэлтэй байх хугацаандаа намыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд байсан эсэх талаар тайлбар мэдээлэл өгөхийг хүссэн Б.Ган-Очирын хүсэлт

2021 оны 12 дугаар сарын 6-нд М.Тулгатыг Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэх тухай С.Эрдэнийн хүсэлт

2021 оны 12 дугаар сарын 6-нд Улсын дээд шүүхийн цахим мэдээллийн сан дахь Ардчилсан намын дарга гэсэн цэсэд С.Эрдэнийн нэрийг сэргээн бүртгэх тухай  С.Эрдэнийн хүсэлт

2021 оны 12 дугаар сарын 10-нд М.Тулгатыг Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэх хүсэлтээ буцаан авах тухай С.Эрдэнийн хүсэлт

2021 оны 12 дугаар сарын 13-нд Ардчилсан намын Үндэсний бодлогын хорооны 2021 оны 8 дугаар сарын 7-ны өдрийн ээлжит бус хуралдааны 7 дугаар тогтоолоор баталсан Үндсэн дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт бүртгүүлэх тухай Д.Ганбатын хүсэлт

2021 оны 12 дугаар сарын 16-нд О.Цогтгэрэлийг Ардчилсан намын даргаар бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн өргөдөл болон Ардчилсан намыг төлөөлөх эрхгүй этгээдүүд /О.Цогтгэрэл, М.Тулгат/-ийн гарын үсэг зурж, хүчингүй тамга дарагдсан Ардчилсан намын даргын бүртгэлтэй холбоотой холбогдох хууль журмыг зөрчин хүргүүлсэн баримтуудыг буцаан ирүүлэх тухай С.Эрдэнийн хүсэлт

2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны 17 цаг 26 минутад Улсын дээд шүүх өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлж, талуудын аль нэгийг бүртгэсэн тохиолдолд хүлээн зөвшөөрч, гаргасан шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандахаа илэрхийлсэн агуулга бүхий  О.Цогтгэрэл, М.Тулгат нарын албан бичиг

2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны 17 цаг 26 минутад  2021 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр хуралдсан АН-ын ээлжит бус Онц их хурлаас гарсан шийдвэр намын эрх бүхий байгууллагын албан ёсны байр суурь, намын дотоодод ямар нэгэн зөрчил байхгүй гэсэн агуулга бүхий Б.Ган-Очирын албан бичиг ирсэн байна.

Энэ мэдээнд өгөх таны сэтгэгдэл?

Бахархмаар
0
Хөөрхөн
0
Утгагүй
0
Тэнэглэл
0

Холбоотой мэдээ

5 Comments

 1. Transform Your Workspace with Freedman’s Office Chairs in Tampa

  **Indulge in Comfort and Style: Freedman’s Office Chairs in Tampa**

  Embark on a journey of ergonomic excellence with Freedman’s Office Furniture, conveniently located at 5035 W Hillsborough Ave,
  Tampa, FL 33634. Specializing in office chairs, cubicles,
  and desks, Freedman’s is redefining workplace aesthetics in neighborhoods like Arbor Greene and Ballast Point, offering
  a wide range of seating solutions designed for modern comfort and productivity.

  **Setting the Standard in Tampa: Freedman’s Office Chairs**

  Founded in 1845, Tampa has grown into a thriving city with a 2021 population of 387,050 and 157,066
  households. As a testament to its commitment to excellence, Freedman’s Office Furniture seamlessly
  integrates into Tampa’s vibrant landscape, providing top-notch
  office chairs that combine ergonomic innovation with contemporary design.

  **Navigating the Hub of Tampa: Interstate 275**

  Much like the connectivity facilitated by Interstate 275, Freedman’s ergonomic office chairs effortlessly integrate into Tampa’s bustling professional
  landscape. Reflecting Tampa’s reputation as a diverse and
  dynamic city, our chairs offer residents an unmatched seating experience,
  perfectly aligning with the city’s ethos of progress and innovation.

  **A Glance at Tampa’s Diverse Neighborhoods and Climate**

  Tampa’s diverse neighborhoods, from Downtown to East Tampa,
  find a perfect complement in Freedman’s ergonomic
  office chairs. With repairs typically costing a fraction of the price
  of new furniture, our chairs are not just an investment in comfort but
  also in long-term savings. Additionally, Tampa’s tropical
  climate makes comfort a priority, and our chairs cater to the need for breathability and support, ensuring a
  pleasant working environment year-round.

  **Explore Tampa’s Rich Tapestry of Attractions**

  Discover the allure of Tampa by exploring some of its captivating
  points of interest:

  – **Busch Gardens Tampa Bay:** A world-renowned theme park featuring thrilling rides and
  exotic animal exhibits.
  – **Curtis Hixon Waterfront Park:** A picturesque park along the Hillsborough River,
  offering scenic views and recreational activities.

  – **Congo River Rapids:** A water ride at Busch Gardens Tampa Bay, providing an exhilarating adventure through turbulent
  waters.
  – **The Henry B. Plant Museum:** Housed in the former Tampa
  Bay Hotel, this museum showcases Tampa’s Gilded Age history.

  – **Empower Adventures Tampa Bay:** An outdoor adventure park
  offering ziplining and other exciting activities.

  **Why Choose Freedman’s Office Chairs in Tampa**

  Selecting Freedman’s ergonomic office chairs in Tampa is a decision that transcends
  mere furniture. It’s a commitment to elevating your workspace with stylish and
  comfortable seating that resonates with Tampa’s spirit of diversity, growth, and success.


  “Revolutionize Your Workspace with Freedman’s Office Furniture in Atlanta

  **Experience Unmatched Comfort with Freedman’s Office Chairs in Atlanta**

  Freedman’s Office Furniture, located at 3379 Peachtree Rd NE,
  Atlanta, GA 30326, invites you to redefine your work environment.
  Specializing in office chairs, cubicles, and desks, Freedman’s is the epitome of ergonomic excellence, serving neighborhoods
  like Ansley Park and Adair Park.

  **Atlanta’s Pioneering Legacy Meets Freedman’s Innovation**

  Founded in 1836, Atlanta boasts a population of 496,461 and 227,388 households as of 2021.
  Reflecting Atlanta’s pioneering spirit, Freedman’s Office Furniture aligns seamlessly with the city’s ethos.

  Our ergonomic office chairs set the standard for comfort and style,
  combining innovation with contemporary design.

  **Navigating Atlanta’s Business Hub: Interstate 20**

  Much like the flow of traffic on Interstate 20, Freedman’s
  ergonomic office chairs effortlessly integrate into Atlanta’s bustling professional landscape.
  Our chairs represent more than just a place to sit; they symbolize Atlanta’s commitment to progress,
  creativity, and a dynamic work culture.

  **Exploring Atlanta’s Unique Neighborhoods and Climate**

  From the historic charm of Ansley Park to the vibrant energy
  of Buckhead, Freedman’s ergonomic office chairs cater to Atlanta’s diverse neighborhoods.

  Repairs are cost-effective, ensuring that your office furniture investment remains
  sustainable. Considering Atlanta’s mild climate, our chairs provide the perfect blend of support and breathability,
  ensuring a comfortable year-round workspace.

  **Discover Atlanta’s Cultural Gems**

  Explore Atlanta’s rich cultural tapestry by visiting these
  noteworthy points of interest:

  – **Atlanta Botanical Garden:** A stunning oasis in the heart of Midtown, featuring
  beautiful gardens and immersive plant collections.
  – **Centennial Olympic Park:** Built for the 1996 Summer Olympics, this park offers a blend of history and recreation.
  – **Coca-Cola Museum:** Delve into the history of the iconic
  beverage at this immersive museum in downtown Atlanta.

  – **Boulevard Heights:** A historic neighborhood with a mix of architectural
  styles and a strong sense of community.
  – **College Football Hall of Fame:** Celebrating the history
  and legends of college football, located in the heart of Atlanta.

  **Why Freedman’s Office Furniture is Atlanta’s Top Choice**

  Choosing Freedman’s ergonomic office chairs in Atlanta is a testament
  to your commitment to a workspace that mirrors Atlanta’s innovation,
  diversity, and cultural richness. Elevate your office aesthetics
  with Freedman’s, where comfort meets style effortlessly.

  “Upgrade Your Office Experience with Freedman’s Office Furniture in Tampa

  **Discover Unparalleled Comfort with Freedman’s Office Chairs in Tampa**

  Freedman’s Office Furniture, located at 5035 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33634, invites you to transform your workspace.
  Specializing in office chairs, cubicles, and desks, Freedman’s is the epitome of ergonomic excellence, serving neighborhoods like Arbor Greene and Bayshore Beautiful.

  **Tampa’s Vibrancy Meets Freedman’s Innovation**

  Founded in 1845, Tampa boasts a population of 387,050 and 157,066 households as of 2021.
  Mirroring Tampa’s vibrant atmosphere, Freedman’s Office Furniture brings a touch of
  innovation to your workplace. Our ergonomic office chairs redefine comfort, combining functionality with
  modern aesthetics.

  **Navigating Tampa’s Business Landscape: Interstate 275**

  Much like the smooth flow of Interstate 275, Freedman’s ergonomic office chairs seamlessly integrate into Tampa’s thriving professional community.
  Our chairs are more than mere seating; they embody Tampa’s commitment to dynamic work environments, fostering creativity and productivity.

  **Exploring Tampa’s Distinctive Neighborhoods and Climate**

  From the family-friendly charm of Arbor Greene to the coastal vibes of Bayshore Beautiful,
  Freedman’s ergonomic office chairs cater to Tampa’s diverse neighborhoods.

  With affordable repair options, our chairs ensure a sustainable and stylish office setup.
  Considering Tampa’s warm climate, our chairs
  offer the perfect blend of support and breathability, making
  your workspace comfortable year-round.

  **Unveiling Tampa’s Unique Points of Interest**

  Explore Tampa’s unique attractions, enhancing your downtime or
  inspiring new ideas:

  – **Busch Gardens Tampa Bay:** Experience thrilling rides and encounters with exotic animals
  in this renowned theme park.
  – **Curtis Hixon Waterfront Park:** A scenic urban park along
  the Hillsborough River, providing a tranquil escape in downtown Tampa.

  – **Ybor City:** Known for its historic charm,
  Ybor City offers a blend of unique shops, restaurants, and cultural
  experiences.
  – **Adventure Island:** A waterpark featuring slides, pools, and a lazy river,
  perfect for family-friendly fun.
  – **Croc Encounters:** Get up close with reptiles and wildlife in this educational and interactive setting.

  **Why Freedman’s Office Furniture is Tampa’s Premier Choice**

  Choosing Freedman’s ergonomic office chairs in Tampa signifies your
  dedication to a workspace reflecting Tampa’s energy,
  diversity, and recreational opportunities. Elevate your office aesthetics with Freedman’s, where comfort meets innovation seamlessly.


  “Elevate Your Workspace with Freedman’s Office Furniture in Tampa

  **Revolutionize Your Office Aesthetic with Freedman’s Office Desks**

  Freedman’s Office Furniture, situated at 5035 W Hillsborough Ave,
  Tampa, FL 33634, is your destination for premium office desks, chairs, and
  cubicles. Serving neighborhoods like Beach Park and Downtown, Freedman’s is committed to enhancing
  your workspace experience.

  **Tampa’s Rich History and Freedman’s Office Furniture**

  Since its founding in 1845, Tampa has evolved into a thriving city with a
  population of 387,050 and 157,066 households as of 2021.

  Freedman’s Office Furniture pays homage to Tampa’s rich history by offering office desks that blend tradition with
  contemporary design, reflecting the city’s dynamic character.

  **Navigating Tampa’s Business Hub: Interstate 275**

  Much like the intersecting lanes of Interstate 275, Freedman’s office desks intersect functionality and style.
  Your workspace becomes a testament to Tampa’s business hub, where our desks stand as symbols of innovation and efficiency, aligning seamlessly with the city’s forward-looking spirit.

  **Cost-Effective Repairs and Tampa’s Varied Climate**

  Freedman’s understands that office repairs are a crucial aspect of maintaining a professional
  space. Our office desks come with affordable repair options, ensuring durability and longevity.
  Considering Tampa’s varied climate, our desks are crafted
  to withstand the warmth, providing a sturdy and reliable foundation for your work.

  **Exploring Tampa’s Neighborhood Vibes and
  Workspaces**

  Whether you’re in the vibrant Downtown area or the serene Beach Park, Freedman’s office desks
  cater to the unique vibes of Tampa’s neighborhoods.

  With diverse styles and configurations, our desks
  complement the essence of each locality, enhancing the aesthetic appeal of
  your workspace.

  **Discover Tampa’s Cultural Gems and Work-Friendly Spaces**

  Explore Tampa’s cultural gems during your downtime or use
  local work-friendly spaces for a change of scenery:

  – **The Tampa Riverwalk:** A scenic waterfront trail offering picturesque views and access to various attractions.

  – **The University of Tampa:** Find inspiration in the
  historic architecture and serene environment of the
  university campus.
  – **Armature Works:** A revitalized industrial space turned into a
  vibrant community hub with eateries, shops, and co-working spaces.

  – **The Tampa Theatre:** Immerse yourself in the unique ambiance of this historic movie palace,
  a cultural landmark in Tampa.

  **Why Freedman’s Office Furniture Sets the Standard in Tampa**

  Choosing Freedman’s office desks in Tampa signifies
  your commitment to a workspace that reflects the city’s history, diversity, and cultural richness.
  Upgrade your office aesthetic with Freedman’s, where each desk is
  a blend of craftsmanship, functionality, and Tampa’s unique spirit.


  “Discover Exceptional Office Chairs at Freedman’s Tampa Store

  **Elevate Your Work Experience with Freedman’s
  Ergonomic Office Chairs**

  Freedman’s Office Furniture, located at 5035 W Hillsborough Ave, Tampa,
  FL 33634, invites you to experience unparalleled comfort and style with our extensive range of ergonomic office chairs.
  Serving neighborhoods like Arbor Greene and Downtown, Freedman’s is dedicated to providing the
  perfect seating solutions for your workspace.

  **The Essence of Tampa’s Growth and Freedman’s Ergonomic Chairs**

  Founded in 1845, Tampa has grown into a bustling city with a
  population of 387,050 as of 2021. Freedman’s acknowledges
  this growth by offering ergonomic office chairs that
  echo Tampa’s dynamic spirit. Our chairs blend innovation with comfort, creating
  an ideal environment for productivity.

  **Navigating Tampa’s Business District with Interstate 275**

  Much like the flow of traffic on Interstate 275, Freedman’s
  ergonomic office chairs offer seamless movement and adaptability.
  As your professional partner, our chairs mirror the efficiency and modernity of Tampa’s thriving
  business district, providing ergonomic support for your daily tasks.

  **Affordable Repairs and Tampa’s Climate-Adaptable Ergonomic Chairs**

  Understanding the importance of comfortable seating,
  Freedman’s offers affordable repair solutions for our ergonomic office chairs.
  Crafted to adapt to Tampa’s varied climate, our chairs provide the perfect balance of support and flexibility, ensuring a comfortable
  workspace year-round.

  **Tailored Seating for Tampa’s Varied Neighborhoods**

  Whether you’re in the leafy enclaves of Arbor Greene or the vibrant streets of Downtown, Freedman’s ergonomic chairs complement the diverse vibes of Tampa’s neighborhoods.
  With adjustable features and contemporary designs, our chairs
  enhance the visual appeal of your workspace.

  **Exploring Tampa’s Cultural Havens and Cozy Work Nooks**

  Take advantage of Tampa’s cultural offerings during breaks or find inspiration in local work-friendly spaces:

  – **Tampa Museum of Art:** Immerse yourself in creativity and artistic
  expression within the museum’s serene surroundings.
  – **Davis Islands Dog Park:** A unique outdoor spot for relaxation and brainstorming sessions.

  – **Ybor City Historic District:** Experience Tampa’s rich history in this vibrant district,
  filled with eclectic shops and cafes.
  – **Curtis Hixon Waterfront Park:** Enjoy a peaceful break by the Hillsborough
  River, with stunning views and open spaces.

  **Why Freedman’s Ergonomic Office Chairs Lead the Way in Tampa**

  Opting for Freedman’s ergonomic office chairs in Tampa means choosing
  unrivaled comfort, innovative design, and a seating solution that mirrors the city’s growth and diversity.

  Upgrade your workspace with Freedman’s, where each chair represents the perfect blend of support,
  style, and Tampa’s unique energy.

 2. Наша команда искусных специалистов проштудирована предъявить вам инновационные системы утепления, которые не только гарантируют надежную охрану от зимы, но и дарят вашему зданию современный вид.
  Мы трудимся с современными составами, гарантируя долгосрочный срок работы и выдающиеся результирующие показатели. Изоляция фронтонов – это не только экономия на подогреве, но и заботливость о окружающей природе. Энергосберегающие инновации, какие мы используем, способствуют не только дому, но и поддержанию природных богатств.
  Самое центральное: [url=https://ppu-prof.ru/]Сколько стоит утепление дома снаружи[/url] у нас составляет всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш хаус в реальный уютный местечко с минимальными расходами.
  Наши работы – это не всего лишь утепление, это созидание пространства, в где все элемент отразит ваш свой образ действия. Мы рассмотрим все ваши желания, чтобы воплотить ваш дом еще еще более гостеприимным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем доме на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш домик не только тепличным, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в мир спокойствия и качественной работы.

 3. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Leave a reply

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн